prawo-sportowePomoc prawna oferowana dla świata sportu wymaga wieloaspektowego i kompleksowego podejścia do zagadnień, jak również wiedzy i doświadczenia z wielu odległych od siebie dziedzinach prawa. 

Najczęściej dotyczą one zagadnień z zakresu prawa cywilnego, handlowego, podatkowego, własności intelektualnej czy też prawa pracy. Problemy te związane są z zawieraniem umów, prowadzoną działalnością gospodarczą, ochroną własności intelektualnej, kwestią opodatkowania dochodów, rejestracją klubów sportowych w różnych formach prawnych, przekształceniami form działalności klubów sportowych, jak również bieżącym funkcjonowaniem spółek, stowarzyszeń i innych podmiotów prawa.

Wszystkim klientom, w zakresie zarówno sportu profesjonalnego jak i amatorskiego, oferujemy kompleksową obsługę prawną, która między innymi obejmuje:

 • przygotowanie, negocjacje i opiniowanie kontraktów oraz umów ze sportowcami, trenerami, menedżerami, sponsorami, działaczami sportowymi – zarówno cywilnoprawnych jak i z zakresu prawa pracy,
 • sporządzanie oraz weryfikowanie zapisów umów sponsorskich,
 • sporządzanie oraz opiniowanie wewnętrznych aktów prawnych (tj. regulaminów, statutów i innych) regulujących działalność klubów sportowych, związków sportowych i innych podmiotów sportowych,
 • przygotowanie opinii prawnych zarówno dla indywidualnych zagadnień prezentowanych przez osoby fizyczne (sportowcy, trenerzy, menedżerowie, działacze sportowi, itp.) jak i dla klubów sportowych, w szczególności w zakresie przekształceń w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością lub w spółkę akcyjną, ze szczególnym uwzględnieniem rozwiązań podatkowych,
 • bieżącą obsługę prawną klubów sportowych i innych podmiotów ze świata sportu, w tym działających w formie fundacji i stowarzyszeń,
 • obsługę prawną transferów,
 • doradztwo i obsługę sportowców indywidualnych oraz trenerów, szczególnie w przypadkach nie wywiązania się przez kluby sportowe z postanowień zawartych w umowach,
 • zastępstwo prawne w postępowaniu rejestrowym polskich związków sportowych, w postępowaniach przed sądami powszechnymi w sprawach o roszczenia majątkowe i niemajątkowe wynikłe w związku z uprawianiem sportu,
 • prowadzenie sporów sądowych cywilnych oraz gospodarczych, a także dochodzenie roszczeń wynikających z umów,
 • dochodzenie roszczeń pieniężnych z tytułu mechanizmu solidarności i rekompensaty za wyszkolenie zawodnika,
 • prowadzenie postępowań mediacyjnych mających na celu ugodowe zakończenie sprawy,
 • doradztwo w zakresie optymalnych sposobów ochrony własności intelektualnej klubów sportowych oraz ochrony wizerunku sportowców, a także przygotowywanie opinii prawnych z szeroko pojętej problematyki własności intelektualnej, w szczególności w zakresie przekazania przez zawodnika prawa do wizerunku i następstw podatkowych takiego zdarzenia,
 • doradztwo na rzecz polskich związków sportowych w zakresie pojawiających się wątpliwości na tle obowiązywania nowej ustawy o sporcie,
 • doradztwo w zakresie proceduralnych aspektów walki z dopingiem,
 • uczestnictwo w negocjacjach umów, zabezpieczenie realizacji kontraktów,
 • reprezentowanie polskich związków sportowych w sprawach administracyjnych przed Ministrem Sportu i Turystyki,
 • udzielanie porad i konsultacji prawnych

W zależności od woli klientów współpraca z nami może opierać się o:

 • stawki godzinowe – wówczas klient płaci za czas faktycznie poświęcony na jego obsługę. Jest to forma wynagrodzenia najczęściej stosowana w przypadku zleceń jednorazowych. Dokładna specyfikacja czasu pracy, z opisem wszelkich czynności, stanowi załącznik do faktury przekazywanej klientowi,
 • ryczałt – stosowany przy stałej obsłudze prawnej. Zaletą tego typu rozliczenia jest przewidywalność kosztów świadczonej pomocy prawnej, stabilność współpracy oraz niższa kwota odpłatności za wykonaną pracę, w stosunku do analogicznego czasu pracy, wyliczonego według stawki godzinowej,
 • success fee – przy zachowaniu konstrukcji: niska wpłata początkowa, dodatkowe wynagrodzenie procentowe uzależnione od sukcesu.