Obsługa techniczna procesuSpecjaliści zapewnią pełną obsługę techniczną procesu inwestycyjnego i procesu finansowania projektu oraz zapewnią obsługę prawną.

Przygotujemy dla Państwa studium wykonalności dla projektu inwestycyjnego, którego celem jest udzielenie odpowiedzi na podstawowe z punktu widzenia Inwestora pytania:

  • Czy projekt jest możliwy do zrealizowania pod względem technicznym i czy wybrane rozwiązania są optymalne?
  • Czy Inwestor jest w kondycji finansowej umożliwiającej finansowanie inwestycji z własnego budżetu i/lub z pomocą innych źródeł finansowania (kredyty, dotacje, pomoc unijna)?
  • Czy przedsięwzięcie odpowiada na potrzeby rynku?

Opracujemy dla Państwa także kompleksową wycenę podmiotów gospodarczych, ich części lub majątku, a także wycenę nieruchomości oraz wycenę wartości niematerialnych i prawnych. W gospodarce rynkowej, gdzie zmiany własnościowe są sprawą dość naturalną, prawidłowa wycena firmy jest podstawą określenia ceny transakcyjnej. Dlatego też w proces wyceny przedsiębiorstwa prowadzony będzie przez pryzmat celu wyceny, jak również charakteru stron zainteresowanych jej wynikami.

W ramach obsługi projektu, sporządzimy odpowiednie plany oraz strategie rozwojowe. Pomagamy naszym Klientom określić cele strategiczne oraz sposoby ich realizacji, pozwalające na spójne realizowanie bieżących zadań oraz długofalowy rozwój. Przy opracowywaniu planów i strategii konsekwentnie przestrzegamy wysokiego standardu jakości, dzięki czemu przyczyniamy się do skutecznej realizacji bieżących zadań oraz planowanych inwestycji naszych Klientów czy też budowania pozycji rynkowej i wizerunku przedsiębiorstw w długim okresie.

W naszej kompleksowej ofercie, znajdują się także usługi w zakresie opracowań, ekspertyz, orzeczeń i opinii w pełnym zakresie budownictwa. Wykonujemy raporty i oceny oddziaływania na środowisko. Sporządzamy raporty i analizy finansowe. Zakres naszej działalności obejmuje również wyceny i opinie techniczne ruchomości, w tym środków trwałych sklasyfikowanych w grupach od 3-8 PKŚT (maszyn, urządzeń specjalistycznych, środków transportowych i innych). Wykonywane przez nas opracowania są sporządzane ściśle pod kątem potrzeb Klienta oraz aktualnych wymogów formalnych odpowiednich dla danego rodzaju dokumentów. Są one wykorzystywane jako załączniki do wniosków aplikacyjnych do funduszy unijnych, wniosków kredytowych, projektów architektoniczno-budowlanych, projektów wykonawczych, itp.

W zależności od potrzeb Klienta wykonujemy m.in.:

  • Ekspertyzy i opinie techniczno-budowlane,

  • Opinie techniczne i wyceny dot. maszyn i urządzeń,

  • Raporty i oceny oddziaływania na środowisko,

  • Raporty i analizy finansowe.

Naszym celem jest pełne wsparcie doradcze naszych Klientów, umożliwiające im podejmowanie racjonalnych decyzji. Oferuje Klientom kompleksową pomoc w pozyskiwaniu finansowania zarówno bieżącej działalności jak również nowych projektów czy inwestycji. Zapewniamy doradztwo finansowe oraz wsparcie prawne. Oferujemy przygotowanie planu restrukturyzacji finansowania jednostki, a następnie przeprowadzenie np. procesu emisji obligacji lub negocjacji umów kredytowych. Przedsiębiorstwom oferujemy pełną gamę produktów dostosowaną do ich potrzeb. Na podstawie wniosków z naszych analiz zajmujemy się również wdrażaniem optymalnych rozwiązań poprzez uzyskiwanie finansowania, zabezpieczeń, poręczeń czy dotacji oraz pełnej obsługi tych procesów w firmie.