REGULAMIN – WARUNKI KORZYSTANIA PRZEZ UŻYTKOWNIKÓW Z SERWISU INTERNETOWEGO Saraton Sp. z o.o.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Niniejszy „Regulamin – warunki korzystania przez użytkowników z internetowego serwisu Saraton Sp. z o.o.” określają zasady korzystania przez użytkowników z serwisu o nazwie „Saraton”, w ramach którego Saraton Sp. z o.o. zamieszcza informacje z zakresu tematyki będącej w zakresie działania Saraton Sp. z o.o.

II. DEFINICJE

Użyte w „Regulaminie – warunkach korzystania przez użytkowników z internetowego serwisu Saraton Sp. z o.o.” sformułowania oznaczają: Saraton – oznacza firmę Saraton Sp. z o.o., będącą twórcą operatorem oraz właścicielem praw do serwisu, uprawnionymi do dysponowania jego zasobami. Serwis – oznacza serwis Saraton, poświęcony tematyce będącej w zakresie działania Saraton Sp. z o.o. Zasoby Serwisu – oznaczają udostępniane w ramach serwisu, na zasadach i w zakresie określonym w niniejszym „Regulaminie – warunkach korzystania przez użytkowników z internetowego serwisu Saraton Sp. z o.o.” materiały obejmujące w szczególności informacje, ogłoszenia, oferty, artykuły oraz formularze kontaktu użytkowników serwisu. Na zasoby serwisu składa się serwis informacyjny. Serwis informacyjny – oznacza zasoby serwisu, do której każdy z użytkowników indywidualnych ma możliwość dostępu bez potrzeby dokonywani procedury rejestracji.

III. OKREŚLENIE ZASAD DOSTĘPU UŻYTKOWNIKÓW DO ZASOBÓW SERWISU

1. Dostęp do części zasobów serwisu określanej jako serwis informacyjny nie jest uzależniony od spełnienia przez użytkownika indywidualnego jakichkolwiek formalności, w szczególności dostęp ten nie wymaga od użytkownika dokonania rejestracji w systemie serwisu.

2. Open Finance SA zaleca używanie następujących przeglądarek do korzystania z Serwisu:

– MS Internet Explorer od 9.0

– Firefox

– Chrome

– Safari

Systemy informatyczne Użytkowników Indywidualnych powinny mieć włączoną obsługę cookies i włączony Javascript.

IV. ZOBOWIĄZANIA Saraton Sp. z o.o.

Saraton Sp. z o.o. zapewnia Użytkownikom nieodpłatny dostęp do zasobów serwisu informacyjnego na czas nieoznaczony

V. ZOBOWIĄZANIA UŻYTKOWNIKA

1. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z serwisu zgodnie z przepisami prawa, postanowieniami zawartymi w niniejszym „Regulaminie – warunkach korzystania przez użytkowników z internetowego serwisu Saraton Sp. z o.o.” oraz dobrymi obyczajami.

2. Użytkownik jest uprawniony do korzystania z zasobów serwisu wyłącznie na własny użytek. Oznacza to w szczególności, iż w odniesieniu do danych oraz wszelkich innych materiałów zawartych w zasobach serwisu, zarówno takich które podlegają ochronie na gruncie prawa autorskiego, jak i takich które takiej ochronie nie podlegają, nie jest dopuszczalne wykorzystywanie powyższych materiałów w celu prowadzenia przez użytkownika działalności komercyjnej.

VI. ODPOWIEDZIALNOŚĆ STRON

1. Saraton Sp. z o.o. oświadcza, że materiały i informacje składające się na zasoby serwisu, są zbierane i redagowane z należytą starannością. Przedstawione informacje nie stanowią oferty w rozumieniu art. 71 k.c. Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 1964r. Nr 16, poz. 93). Saraton Sp. z o.o. nie ponosi również odpowiedzialności za decyzje użytkownika podjęte w oparciu o informacje uzyskane w wyniku korzystania z zasobów serwisu.

2. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność w stosunku do osób trzecich za treść podanych przez siebie informacji, jak i umieszczanych w serwisie tekstów.

VII. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH UŻYTKOWNIKÓW SERWISU

1. Na podstawie odrębnych zgód osoby, której dane dotyczą, wyrażonych poprzez odznaczenie odpowiedniego okna na formularzu rejestracyjnym, bądź wejścia w interakcję poprzez kliknięcie aktywnego elementu serwisu, bądź przesłanie informacji ze strony serwisu, dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane przez Saraton Sp. z o.o.:

• w zakresie niezbędnym do oferowania produktów i usług Saraton Sp. z o.o. i podmiotów współpracujących z Saraton Sp. z o.o.;

• w celu przesyłania informacji handlowych, zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r., poz. 1422 ze zm.);

• w celu ich udostępnienia w zakresie obejmującym imię, nazwisko, numer telefonu, adres poczty elektronicznej, kod pocztowy, lub inne dane przekazane przez Użytkownika, w celach marketingowych, w tym oferowania produktów podmiotów współpracujących z Saraton Sp. z o.o., w szczególności w ramach prowadzonego przez Saraton Sp. z o.o. pośrednictwa.

2. Administratorem podanych przez Państwa danych osobowych jest Saraton Sp. z o.o.. z siedzibą w Pile (64-920) przy ul. Świętojańskiej 16. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celach marketingowych, w tym za Państwa dobrowolnie wyrażoną zgodą w celu oferowania produktów i usług podmiotów współpracujących z administratorem oraz w celu przesyłania informacji handlowych. Na podstawie odrębnie udzielonych przez Państwa zgód Państwa dane osobowe mogą być udostępnione firmom współpracującym z Saraton Sp. z o.o., a także innym podmiotom współpracującym z administratorem. Jednocześnie Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celach archiwizacyjnych. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

3. Na podstawie art. 7 pkt 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2135) Użytkownik w każdym czasie ma prawo odwołania zgody na przetwarzanie jego danych osobowych przez Administratora Danych. Skorzystanie z tego prawa jest realizowane poprzez wysłanie pocztą elektroniczną na adres kontakt@saraton.pl stosownego żądania wraz z podaniem imienia i nazwiska Użytkownika.

4. Użytkownik wyrażając poprzez odznaczenie odpowiedniego okna na formularzu rejestracyjnym, bądź wejście w interakcję poprzez kliknięcie aktywnego elementu serwisu, bądź przesłanie informacji ze strony serwisu wyraża zgodę, lub może jej odmówić nie wykonując powyższych czynności, na otrzymywanie informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r., poz. 1422 ze zm.). W przypadku, gdy Użytkownik wyraził zgodę na otrzymywanie informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej, ma on prawo w każdym czasie odwołać niniejszą zgodę. Skorzystanie z prawa odwołania zgody na otrzymanie informacji handlowej jest realizowane poprzez wysłanie pocztą elektroniczną do Administratora Danych (kontakt@saraton.pl) stosownego żądania wraz z podaniem imienia i nazwiska użytkownika.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE UMOWY

1. Niniejszy Regulamin pełni rolę ogólnych warunków umów w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.

2. W przypadku zmiany Regulaminu, jego doręczenie Użytkownikom odbywać się będzie poprzez umieszczenie na stronach WWW Serwisu.

3. Wszelkie uwagi, komentarze oraz pytania dotyczące działania Serwisu można kierować na adres siedziby Saraton Sp z o.o. oraz pod adres e-mail kontakt@saraton.pl.

4. Reklamacje dotyczące Serwisu należy zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej (na kontakt@saraton.pl).

5. Informacje na temat wyniku postępowania reklamacyjnego są przekazywane zainteresowanym listem bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej w terminie 14 dni od wyjaśnienia przez Saraton Sp. z o.o. zgłoszonego do reklamacji zdarzenia. Postępowanie reklamacyjne nie powinno trwać dłużej niż 2 miesiące od dnia zgłoszenia reklamacji.

6. Strony Umowy zobowiązują się dążyć do polubownego rozstrzygania sporów powstałych w związku z wykonywaniem niniejszej Umowy.

7. W przypadku braku polubownego rozwiązania, spory pomiędzy Stronami będą podlegały rozstrzygnięciu przez właściwy miejscowo i rzeczowo Sąd Powszechny.